BCC:CBTT và BC: Giải trình và biện pháp, lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh cáo
Quan hệ cổ đông