Thủy điện Hòa Bình
Công trình tiêu biểu sử dụng xi măng Bỉm Sơn