BCC:CBTT và BC: Sửa đổi tài liệu đại hội và bản thông tin ứng viên BKS
Quan hệ cổ đông