Bảo tàng Hồ Chí Minh
Công trình tiêu biểu sử dụng xi măng Bỉm Sơn