BCC:CBTT và BC: Ký Hợp đồng với người liên quan
Quan hệ cổ đông