CBTT Nghị quyết, biên bản và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
Quan hệ cổ đông