CBTT sửa đổi, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ 2023 và thông tin ứng viên HĐQT, BKS
Quan hệ cổ đông