BCC:CBTT và BC: Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024(Thông báo này thay cho thư mời nếu như vì một lý do nào đó cổ đông chưa nhận được thư mời. Trân trọng cảm ơn.)
Quan hệ cổ đông