BCC:CBTT và BC: Thông báo thay đổi nhân sự: Quyền Tổng giám đốc công ty
Quan hệ cổ đông