BCC:CBTT và BC: Ký kết HĐ với người liên quan
Quan hệ cổ đông