BCC:CBTT và BC: Ký hợp đồng với người liên quan
Quan hệ cổ đông