BCC:CBTT và BC: Ký HĐ với người liên quan
Quan hệ cổ đông