BCC: CBTT và BC: Đơn từ nhiệm TV HĐQT
Quan hệ cổ đông