BCC:CBTT và BC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024
Quan hệ cổ đông