Nhiệt điện Phả Lại
Công trình tiêu biểu sử dụng xi măng Bỉm Sơn