Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
(06/01/2012)
Chi tiết Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 - Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn
Báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận Quý 2, năm 2011
(17/07/2011)
Báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận Quý 2, năm 2011
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
(17/07/2011)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010
(01/07/2011)
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010
(17/05/2011)
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2010
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011
(17/05/2011)
Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011
Báo cáo tài chính năm 2010 (đã kiểm toán)
(01/04/2011)
Báo cáo tài chính quý năm 2010 đã kiểm toán
Báo cáo thường niên năm 2010
(17/01/2011)
Báo cáo thường niên năm 2010
Báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận quý IV năm 2010
(01/01/2011)
Công ty CP xi măng Bỉm Sơn xin báo cáo tài chính và giải trình lợi nhuận quý IV năm 2010
Báo cáo tài chính quý III năm 2010
(01/09/2010)
Báo cáo tài chính quý III năm 2010
Báo cáo tài chính Quý I-2010
(01/04/2010)
Công ty CP xi măng Bỉm Sơn xin báo cáo tài chính quý I, năm 2010
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn