Điều lệ Công ty (lần thứ 9)
(24/04/2019 11:10:03 SA)
Thư mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
(05/04/2019 8:28:49 SA)
Thư mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
(01/04/2019 3:59:44 CH)
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 sau kiểm toán
(15/03/2019 3:19:00 CH)
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán
(15/03/2019 3:17:18 CH)
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018
(31/01/2019 8:18:14 SA)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018
Gia hạn công bố thông tin
(24/01/2019 10:21:37 SA)
Gia hạn công bố thông tin
Báo cáo tình hình quản trị 2018
(19/01/2019 8:37:53 SA)
Báo cáo tình hình quản trị 2018
BCTC hợp nhất quý 3.2018
(30/10/2018 1:35:39 CH)
BCTC hợp nhất quý 3.2018
BCTC riêng quý 3.2018
(30/10/2018 1:33:03 CH)
BCTC riêng quý 3.2018
Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh lần thứ 15
(19/09/2018 7:29:02 SA)
Thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh lần thứ 15
BCTC bán niên 2018
(07/08/2018 2:31:53 CH)
BCTC hợp nhất bán niên 2018
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn