Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
(19/04/2018 7:44:51 SA)
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
(29/03/2018 9:32:22 SA)
Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm 2018
(15/03/2018 3:21:51 CH)
Gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính lập cho năm 2018
Báo cáo tài chính quý IV.2017
(30/01/2018 1:58:27 CH)
Báo cáo tài chính quý IV.2017
Thông báo trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 bằng tiền
(25/09/2017 6:12:19 CH)
Thông báo trả cổ tức cho cổ đông năm 2016 bằng tiền
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
(17/08/2017 10:33:59 SA)
Báo cáo tài chính bán niên năm 2017
Báo cáo lập ngày 24/07/2017
(25/07/2017 2:17:07 CH)
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2017
(03/05/2017 7:27:16 SA)
Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2017
Điều lệ công ty sửa đổi năm 2017
(27/04/2017 1:11:44 CH)
Điều lệ công ty sửa đổi năm 2017
Công bố biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017
(21/04/2017 7:05:10 CH)
Công bố biên bản và nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2017
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2017
(12/04/2017 2:20:43 CH)
Tài liệu đại hội cổ đông năm 2017
Thư mời đại hội cổ đông năm 2017
(10/04/2017 3:54:27 CH)
Công ty Cổ phần xi măng Bỉm sơn kính mời các cổ đông tham dự
Báo cáo tài chính 2016 sau kiểm toán
(28/03/2017 6:31:13 CH)
Công bố báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán
Thông báo gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2017
(22/02/2017 7:42:12 SA)
Thông báo gia hạn công bố báo cáo tài chính năm 2017
Báo cáo tài chính riêng và Hợp nhất quý IV năm 2016
(25/01/2017 10:04:19 SA)
Công bố báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV năm 2016
Công bố Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
(05/12/2016 4:20:17 CH)
Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
(28/11/2016 3:08:17 CH)
Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn