Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại Hội VI Đảng bộ Công ty
Thứ Sáu, 26-06-2015 - 04:34 CH
           

   Cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty CP xi măng Bỉm Sơn phấn khởi chào mừng thành công rực rỡ Đại hội Đảng bộ lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020, thành công của Đại hội  thể hiện rõ tinh thần tập trung dân chủ, trí tuệ, đổi mới vươn lên của cả một tập thể Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới. Đại hội lần này là Đại hội: Đoàn kết, Dân chủ, Trí tuệ, Đổi mới - Xây dựng Vicem Bỉm Sơn phát triển bền vững.

Phấn đấu xây dựng Công ty phát triển lên một tầm cao mới
 
  Với tinh thần đó, Báo cáo chính trị thông qua Đại hội đã nêu rõ mục tiêu, phương hướng tổng quát 5 năm 2015 - 2020 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; Huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh; Tiếp tục đầu tư đồng bộ hiện đại hóa công nghệ, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, của Công ty và cổ đông, đảm bảo việc làm và cải thiện đời sống người lao động; Tiếp tục phát huy dân chủ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất, giữ nghiêm kỷ cương, lao động sáng tạo, xây dựng và phát triển Công ty lên tầm cao mới, khẳng định vị thế sức mạnh của Vicem Bỉm Sơn, xứng đáng với truyền thống đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ Đổi mới.

Đồng chí Vũ Văn Hoan- Bí thư Đảng ủy Công ty đọc Báo cáo chính trị tạ Đại hội VI
 
   Chủ đề của Đại hội cũng như trong mục tiêu và phương hướng tổng quát của 5 năm 2015 - 2020,  xây dựng và phát triển Công ty lên tầm cao mới là mục tiêu trực tiếp của Đại hội VI, thể hiện quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu chiến lược ấy bằng những chỉ tiêu cụ thể. Đây vừa là mục tiêu và cũng là  là đòi hỏi bức xúc củaTập thể,cán bộ Đảng viên và người lao động, thể hiện sự nhìn nhận nghiêm túc, khách quan về tình hình thực tế hiện nay của Công ty trước những khó khăn thách thức đồng thời cổ vũ động viên toàn thể CB CNLĐ vươn lên với tinh thần của một tập thể Anh hùng và quyết tâm cao để đưa Công ty tiếp tục khẳng định vị thế sức mạnh của Vicem Bỉm Sơn.
 
  Tập thể Người lao động Vicem Bỉm Sơn hơn ai hết tin tưởng vững chắc rằng Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng chiến lược rất cơ bản, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của Công ty và đáp ứng được mong ước, nguyện vọng CB CNLĐ Công ty. Đồng thời đề ra những chủ trương, giải pháp có độ tin cậy và tính khả thi cao để toàn thể Cán bộ, Đảng viên, người lao động phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng 5 năm 2015 - 2020.
 
      Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu:
 
Chỉ tiêu SXKD:  Sản lượng sản xuất Clinker hàng năm phấn đấu vượt công suất từ 6% trở lên;
                Tổng sản phẩm tiêu thụ tăng bình quân 8%/năm, trong đó tiêu thụ xi măng đạt từ 90% trở lên;
                 Doanh thu tăng bình quân  8%/năm.
 Nộp ngân sách và các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định.
 Lợi nhuận trước thuế tăng bình quân 15%/năm.
 EBITDA/doanh thu phấn đấu đạt 25%
 Thu nhập bình quân của người lao động tăng 6% trở lên.
 Công ty cổ phần bao bì Bỉm Sơn sản xuất tiêu thụ trên 55 triệu vỏ bao/năm, từng bước chuyển đổi công nghệ, đầu tư sản xuất sản phẩm bao dán đáp ứng nhu cầu thị trường; hoàn thành thoái vốn Nhà nước theo kế hoạch Tổng Công ty.
 Trạm nghiền Xi măng Miền Trung và Trạm nghiền Xi măng Quảng Trị phấn đấu sản xuất vượt công suất thiết kế.
 Các chỉ tiêu xây dựng Đảng, đoàn thể:
 Phấn đấu 90%tổ chức cơ sở đảng trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém không hoàn thành nhiệm vụ. Đảng bộ Công ty hàng năm đạt trong sạch vững mạnh, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm, 5 năm liên tục.
 Phấn đấu 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, không có đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.
 Hàng năm kết nạp từ 20 đảng viên mới trở lên.
 Các đoàn thể  xây dựng tổ chức phấn đấu 100% đạt vững mạnh.
 Để đạt được những mục tiêu ấy cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp và các nhóm giải pháp như:
Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp bao gồm: Nhóm giải pháp sản xuất và tiêu thụ; Nhóm các giải pháp về đầu tư xây dựng; Nhóm các giải pháp về quản trị và tài chính.
 
          Bảo đảm quốc phòng an ninh; an toàn, vệ sinh môi trường; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đảm bảo việc làm, cải thiện đới sống, tích cực hưởng ứng thực hiện trách nhiệm xã hội cộng đồng.
 
Về Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng, tập trung chú trọng: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Công tác tổ chức, cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI);  Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Khóa VI- Nhiệm kỳ 2015-2020
 
    Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đã chỉ rõ những nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh phát triển Công ty; về  công tác xây dựng Tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh . Nghị quyết cũng đã phản ánh những phát triển mới, yêu cầu mới của chiến lược phát triển Công ty . Khi quán triệt, tổ chức thực hiện cần có sự đổi mới về tư duy xây dựng và phát triển Công ty trong giai đoạn mới. Phải cập nhật với những phát triển của khoa học công nghệ, khoa học quản trị doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đồng thời phải kế thừa, phát triển những bài học kinh nghiệm quý báu mà Đảng bộ Công ty đã đã rút ra qua thực tiễn hơn 35 năm xây dựng và phát triển Công ty, những bài học về thực hiện đường lối đổi mới để đưa Công ty tiếp tục vươn lên. Đảng bộ Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn bước vào thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2015 – 2020 với những thuận lợi, thời cơ mới, nhưng cũng đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ, nhưng với tinh thần đoàn kết của một tập thể Anh hùng, chúng ta tin tưởng sâu sắc Đảng bộ sẽ thực hiện thành công nghị quyết Đại hội, xây dựng, phát triển Công ty lên tầm cao mới, có vị thế xứng đáng trong ngành công nghiệp xi măng Việt nam./.
 
                                                                                                                                                                                                                  Lê Xuân Hòa
Tags: đại hội đảng bộ, xi măng Bỉm Sơn

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .