Tinh thần quốc tế lao động 1/5 với cách mạng Việt nam và với người thợ Xi măng Vicem Bỉm sơn
Thứ Năm, 27-04-2017 - 01:44 CH
           

Ngày 1/5 hàng năm nhân dân lao động trên toàn thế giới lại sôi nổi tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế lao động, ngày hội của những người lao động yêu chuộng hòa bình.

Ngày 14/5/1889, tại Paris nước Pháp, Đại hội quốc tế thứ II được tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Ph.Ăngghen đã thông qua Nghị quyết lấy ngày 1/5 - Ngày đấu tranh thắng lợi của công nhân Chi-ca-gô năm 1886 làm ngày Quốc tế Lao động. Thực hiện nghị quyết của Quốc tế thứ II, ngày 1/5/1890 lần đầu tiên ngày Quốc tế lao động được kỷ niệm trên quy mô thế giới. Giai cấp công nhân ở các nước Mỹ, Ca-na-đa, Pháp, Đức, Áo, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan, Ý và nhiều nước khác tiến hành bãi công, mít tinh, biểu tình. Hàng ngàn công nhân Pra-ha xuống đường biểu tình mang theo biểu ngữ “ngày làm 8 giờ”, thể hiện tinh thần “Vô sản tất cả các nước đoàn kết lại”.

Cùng với phong trào đấu tranh của công nhân thế giới, ngày 1/5/1925, ở Việt Nam, công nhân Chợ Lớn, công nhân đường sắt Dĩ An và công nhân Đà Nẵng biểu tình bày tỏ ý chí bảo vệ Liên bang Xô viết. Trong cuộc biểu tình đó, nhiều công nhân đã bị bắt và tù đày. Đây cũng chính là sự kiện đầu tiên đánh dấu sự giao tiếp trong chừng mực giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, một điểm nút chuyển phong trào công nhân Việt Nam từng bước tự phát đến tự giác. Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, chủ nghĩa Mác-Lênin đã được những người cộng sản ở Việt Nam nghiên cứu, truyền bá vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước qua sách, báo, đặc biệt là qua phong trào vô sản hoá “cùng ăn, cùng ở, cùng lao động” với công nhân. Từ đó, chủ nghĩa Mác-Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể ở một nước thuộc địa. Sự ra đời của chính đảng của giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Những văn kiện đầu tiên của Đảng (chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt,..) xác định:  Công nông là lực lượng chính của cách mạng, do giai cấp công nhân lãnh đạo, mở rộng đoàn kết với các giai cấp, các tầng lớp và toàn thể dân tộc. Luận cương Chính trị tháng 10-1930 của Đảng tiếp tục cụ thể hoá và nhấn mạnh thêm: “Trong cuộc cách mạng tư sản dân quyền, vô sản giai cấp và nông dân là hai động lực chính, nhưng vô sản có cầm quyền lãnh đạo thì cách mạng mới thắng lợi được”. Điều này khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam, là giai cấp lãnh đạo cách mạng, đóng vai trò nòng cốt trong khối liên minh công - nông.  Tiêu biểu là ngày 1/5/1930, ở các thành phố lớn cũng như các vùng nông thôn rộng lớn của cả nước đã diễn ra các cuộc mít tinh, tuần hành của tầng lớp nhân dân lao động chào mừng ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là lần đầu tiên, giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên phạm vi toàn quốc chứng minh được sứ mệnh trước lịch sử, sức mạnh vô địch, nghị lực phi thường của mình. Là sự khởi đầu để dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác: Cao trào cách mạng (1930-1931), cuộc vận động dân chủ (1936-1939) và cách mạng tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông nam Á - thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác - Lênin được Nguyễn Ái Quốc vận dụng sáng tạo vào cách mạng Việt Nam. Ngày 1/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh công bố ngày 1/5 là một trong những ngày Quốc tế lớn. Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức kỷ niệm trọng thể tại Hà Nội với 20 vạn nhân dân lao động dự buổi mít tinh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời kêu gọi: “Cùng đồng bào toàn quốc! Cùng anh chị em lao động! Ngày 1 tháng 5 là một ngày Tết chung cho cả các nước trên thế giới. Đó là một ý nghĩa đoàn kết rất sâu xa. Ở nước ta, lần này là lần đầu tiên đồng bào ta, anh chị em lao động ta được tự do đón tiếp ngày 1 tháng 5. Vậy nên nó có ý nghĩa đặc biệt sâu xa hơn nữa. Đối với chúng ta nó là một ngày để cho thế giới biết rằng: ngày này chẳng những là ngày Tết lao động, mà còn là ngày nhân dân đoàn kết. Đoàn kết để giữ vững tự do dân chủ. Đoàn kết để kiến thiết nước nhà. Đoàn kết để xây dựng một đời sống mới”. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam đoàn kết, chung sức đồng lòng đưa hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, chống thực Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược đi đến thắng lợi hoàn toàn vào năm 1975, thu non sông về một mối, đưa cả nước đi lên xây dựng CNXH.

Chào mừng kỷ niệm 131 ngày quốc tế lao động (1 / 5 / 1886 - 1 / 5 / 2017) Thấy rõ vị trí, vai trò của giai cấp công nhân trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, Nghị quyết Hội nghị Trung ương VI (khóa X) của Đảng xác định: Giai cấp công nhân nước ta có sứ mệnh lịch sử to lớn: là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời đề ra mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân trong thời gian tới là:Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có giác ngộ giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu cho tinh hoa văn hóa của dân tộc; nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết hợp tác quốc tế; thực hiện sứ mệnh lịch sử của gia cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giai cấp công nhân là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Phát huy truyền thống tốt đẹp của giai cấp công nhân đã được tôi luyện trong chặng đường lịch sử, trong tư thế người làm chủ đất nước độc lập, tự do và dân chủ hôm nay, những người thợ xi măng Vicem Bỉm sơn những ngày này đang tổ chức nhiều hoạt đông thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn: Kỷ niêm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4, 131 năm quốc tế lao động 1/5, 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, Chào mừng tháng công nhân và Đại hội công đoàn Bộ phận, công đoàn Cơ sở thành viên tiến tới Đại hội công đoàn Công ty lần thứ VIII: Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong sản xuất kinh doanh, triển khai các dự án, tổng vệ sinh môi trường sạch-đẹp và tổ chức các phong trào văn hóa - thể thao tạo không khí sôi nổi thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ quí II và 6 tháng đầu năm 2017. Mặc dù quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017 công ty gặp không ít khó khăn cả khách quan và chủ quan, song với truyền thống gần 40 năm xây dựng và phát triển của đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, chắc chắn tập thể Cán bộ và Người lao động công ty sẽ vượt qua  mọi khó khăn thử thách hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. Chào mừng các ngày lễ lớn, chào mừng tháng công nhân và Đại hội Công đoàn các cấp.

                                                                                                                              Trần Đoàn Viên - CTCĐ Công ty

Tags: xi măng, xi măng bỉm sơn, quốc tế lao động

Bình luận
Gửi bình luận của bạn
Họ và tên:
Email:
Nội dung:
Mã ngẫu nhiên:
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .