BCTC bán niên 2019
(14/08/2019 9:29:59 SA)
Báo cáo thay đổi nhân sự
(02/07/2019 7:58:10 SA)
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán
(27/06/2019 4:44:07 CH)
Nghị quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán
Điều lệ Công ty (lần thứ 9)
(24/04/2019 11:10:03 SA)
Thư mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
(05/04/2019 8:28:49 SA)
Thư mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
Báo cáo thường niên năm 2018
(01/04/2019 3:59:44 CH)
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 sau kiểm toán
(15/03/2019 3:19:00 CH)
Báo cáo tài chính hợp nhất 2018 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán
(15/03/2019 3:17:18 CH)
Báo cáo tài chính riêng năm 2018 sau kiểm toán
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018
(31/01/2019 8:18:14 SA)
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2018
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .