Thông tin quan trọng v/v phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
(22/06/2021 8:50:11 SA)
VB của UBND tỉnh Thanh Hóa ngày 26/5 và ngày 21/6: Về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
CBTT và BC: BCTC riêng và BCTC hợp nhất 2020 đã kiểm toán; Thư mời họp ĐHĐCĐ 2021 + Tài liệu đại hội
(08/06/2021 9:07:31 CH)
Thông báo mời họp này thay cho thư mời đối với cổ đông không nhận được thư mời. Trân trọng.
TBMT: Mua than cám Q2/2020
(25/02/2021 2:27:39 CH)
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .