Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2020
(12/06/2020 2:42:47 CH)
Thông báo này thay cho thư mời đối với những cổ đông không nhận được thư mời. Trân trọng
BCC: CBTT và BC: TB về ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
(11/05/2020 4:45:35 CH)
Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020: 2/6/2020
BCC: CBTT và BC: Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin
(22/04/2020 10:09:59 SA)
Ông Nguyễn Đức Sơn trở thành người được ủy quền Công bố thông tin thay cho ông Lê Huy Quân
BCC: CBTT và BC: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ 2020 đến trước ngày 30/6/2020
(13/04/2020 10:56:18 SA)
Ngày 13/04/2020, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhận được VB số 86/CV-ĐKKD ngày 10/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa về việc gia hạn thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đến trước ngày 30/6/2020
Báo cáo thường niên 2019
(31/03/2020 3:02:22 CH)
Chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty CP XM Bỉm Sơn lập cho năm tài chính 2020
(11/02/2020 2:45:17 CH)
Ngày 11/02/2020, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhận được văn bản số 240/UBCK-GSĐC ngày 09/01/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty lập cho năm tài chính 2020.
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .