BCC:CBTT và BC: Báo cáo tài chính bán niên 2021 công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021
(17/08/2021 10:42:35 SA)
BC tài chính riêng & BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét; giải trình chênh lệch lợi nhuận trên BCTC riêng & BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 đã được soát xét
CBTT và BC: Quy chế BKS 2021
(05/07/2021 2:50:38 CH)
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn
 • Thị trường Hà Nội
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nam Định, Hòa Bình, Sơn La
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Thanh Hóa
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Nghệ An, Hà Tĩnh
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Bình Trị Thiên
  • .
  • .
  • .
  • .
 • Thị trường Miền Trung, Tây Nguyên
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .