Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2020
(12/06/2020 2:42:47 CH)
Thông báo này thay cho thư mời đối với những cổ đông không nhận được thư mời. Trân trọng
BCC: CBTT và BC: TB về ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020
(11/05/2020 4:45:35 CH)
Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020: 2/6/2020
BCC: CBTT và BC: Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin
(22/04/2020 10:09:59 SA)
Ông Nguyễn Đức Sơn trở thành người được ủy quền Công bố thông tin thay cho ông Lê Huy Quân
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn