Báo cáo thường niên 2019
(31/03/2020 3:02:22 CH)
Chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty CP XM Bỉm Sơn lập cho năm tài chính 2020
(11/02/2020 2:45:17 CH)
Ngày 11/02/2020, Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn nhận được văn bản số 240/UBCK-GSĐC ngày 09/01/2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính của Công ty lập cho năm tài chính 2020.
BCTC bán niên 2019
(14/08/2019 9:29:59 SA)
Báo cáo thay đổi nhân sự
(02/07/2019 7:58:10 SA)
Danh sách nhà phân phối của công ty CP Xi măng Bỉm Sơn